Metody komputerowe w geologii - II rok geologii

data H.K. B.A. D.J. M.K. A.P. D.M. B.K. M.D. M.W. A.J. K.K.. H.M.
8.10.03 4 4 5 5 5 5 5 5 4.5 4.5 4 4
15.10.03 4 4 5 5 5 5 5 5 4.5 4.5 5 5
22.10.03 4 4 5 - 5 5 5 5 5 5 5 -
29.10.03 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4 - 3.5
5.11.03 + + + + + + + + + + + +
12.11.03 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 - 3.5
19.11.03 + + + + + + + + + + + +
26.11.03 3,5 3,5 5 5 4 - 5 5 3 3 3,5 3,5
3.12.03 3,5 3,5 5 5 4,5 4,5 - 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5
10.12.03 + + + + + + + + + + + +
17.12.03 - - - - - - - - - - - -Jedną z podstawowych umiejętności, którą powinien posiadać każdy absolwent uniwersytetu, jest skuteczne przekazywanie informacji w mowie i piśmie.
Schemat publikacji:
 • Tytuł (max. 85 znaków)
 • Abstrakt. Samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, powinien zawierać sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu, istotę stosowanej metdy, najważniejsze wyniki i wnioski.
 • Wstęp. Powinien zawierać precyzyjne sformułowane cele badań oraz uzasadnienie podjęcia tego właśnie tematu. Wprawni czytelnicy szukają celu pracy w dwóch ostatnich zdaniach wstępu. Wcześniej należy naszkicować tło teoretyczne i powołać się na ostatnie publikacje w danej dziedzinie (ale bez zbyt obszernyh dywagacji historycznych)
 • Materiał i metody (ew. teren badań). Przy opisie terenu badań konieczne jest podanie dokładnej lokalizacj (czasami współrzędnych geograficznych).Opis metod powinien dać czytelnikowi wyobrażenie o sposobie prowadzenia badań i o wiarygodności uzyskiwanych wyników. Powinien również umożliwić powtórzenie identycznego eksperymentu. Dlatego należy podać typ (producenta) zastosowanej aparatury specjalistycznej, osiąganą precyzję pomiarową, opisać bardziej wyrafinowane metody statystyczne i nazwę wykorzystanego komercyjnego oprogramowania.
 • Wyniki. To rozdział najważniejszy i zazwyczaj najkrótszy. Dane ilościowe najlepiej umieścić w tabelach lub na wykresach. Niewielkie zbiory liczb można wymieniać wprost w tekście. Jest podstawową zasadą, aby nie powtarzać tych samych danych w tabeli i na wykresie lub w tekście. Rozdział "Wyniki" nie może zawierać żadnych innych danych niż oryginalne wyniki autora.
 • Dyskusja. Najbardziej swobodna część pracy. Nie wolno powtarzać "mechanicznie" zdań z "wyników", nawet innymi słowami. Można zacząć od krytycznej interpretacji otrzymanych wyników (ocena dokładności i powtarzalnosci wyników, porównanie z wynikami innych autorów).W "Dyskusji" cytuje się najwięcej literatury. Może być ilustrowana (np. wykresami). Może przedstawiać argumenty popierające lub obalające jakąś teorię. Eleganckim zakończeniem dyskusji jest lakoniczne sformułowanie wniosków (w punktach).
 • Podziękowania.
 • Piśmiennictwo.


Przygotowanie maszynopisu:
 1. Publikacja powinna się składać z tekstu referatu oraz streszczenia
 2. Publikacja powinna składać się z parzystej liczby stron oraz nie przekraczać objętości 10 stron.


Wskazówki dla osób nie korzystających z szablonów:
 1. Tekst drukowany na stronie formatu A4 z marginesami lustrzanymi: górny, dolny i wewnętrzny - 3 cm, zewnętrzny - 2 cm, nagłówek i stopka - 1 cm.
  - Tekst artykułu: czcionka Times New Roman 12 pt. wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 1 cm
  - Nazwisko autora: czcionka Times New Roman 14 pt. wyśrodkowany, odstępy przed akapitem 54 pt., po 24 pt., przypisy do nazwisk wyróżnione * umieszczone na dole strony czcionką Times New Roman 10 pt
  - Tytuł: czcionka Times New Roman 14 pt. wyśrodkowany, pogrubiony, odstępy przed akapitem 42 pt., po 36 pt., pisany dużymi literami
  - Rozdział: konspekt numerowany liczbami arabskimi, czcionka Times New Roman 12 pt, pogrubiony, wyrównany do lewej, odstępy przed i po akapicie 12 pt. Podrozdziały powinny mieć numerację 1.1. 1.2. itd.
  - Streszczenie: całość wcięta od lewej o 3 cm
  • Nazwisko autora: czcionka Times New Roman 12 pt., wyrównany do lewej, odstępy po akapicie 6 pt.
  • Tytuł: czcionka Times New Roman 12 pt, pogrubiony, wyjustowany, odstępy przed akapitem 6 pt. i po 18 pt.
  • Tekst: czcionka Times New Roman 10 pt, wyjustowany, wcięcie pierwszego wiersza 0,7 cm Streszczenie polskie i angielskie oddzielone poziomą linią.
 2. Obowiązuje układ jednostek SI. Wszystkie wzory muszą być ponumerowane w tekście (np.(10)) i napisane czytelnie z wyróżnieniem wykładników i indeksów oraz dużych i małych liter.
 3. Streszczenie będące notką informacyjną do celów dokumentacji bibliograficznej, winno zawierać: nazwiska i inicjały autorów oraz tytuł pracy, a jego objętość nie może przekraczać 15-20 wierszy.
 4. Literatura (powołania w języku oryginału lub transkrypcji językowej)
  • Wydawnictwa zwarte (np. książki) - Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania.
  • Wydawnictwa ciągłe (np. artykuły w czasopismach) - Nazwiska i inicjały autorów. Nazwa czasopisma, tom (rok) strona pierwsza
  • Wydawnictwa okresowe:
   • Skrypty uczelniane (lub prace habilitacyjne) - Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Miejsce wydania, wydawca, rok wydania (Wyd...-skrypt uczel. nr..., lub seria:..., zesz. spec. nr...).
   • Prace doktorskie - Nazwisko i inicjały autora: tytuł. Praca doktorska. Uczelnia, wydział, rok (maszynopis, niepublikowana)
   • Materiały konferencyjne - Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Nazwa, miejsce i data konferencji. Miejsce wydania i wydawca, rok wydania, strony od-do.
   • Inne materiały - Nazwiska i inicjały autorów: tytuł. Typ działalności naukowej. Uczelnia, wydział, rok (maszynopis, niepublikowane).
  W innych przypadkach mają zastosowanie wytyczne zawarte w PN-79/N-01222 i PN-82/N-01152.01. na literaturę należy się powoływać przez podanie w tekście, w nawiasie kwadratowym, numerów według których uporządkowana jest literatura.
 5. Rysunki - dobrej jakości, z podpisami poniżej w formacie: Rys. 1. Podpis czcionką 10 pt.
 6. Tabele - podpisy nad tabelami w formacie Tabela 1. Podpis czcionką 10 pt.
powtót do strony głównej